Detta dokument innehåller den information som ska lämnas till den registrerade i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Kontaktuppgifter för styrenheten

Registraren är: SmartFysio Affärs-
ID: 2293886-8
Iso Kylätie 20
04130 Sipoo
Tel. 050 533 4799
www.smartfysio.fi

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet:

Laura Eyvindson
laura@smartfysio.fi
050 533 4799

2. Syfte och grund för behandlingen av personuppgifter och mottagningsgrupper

Grunden och syftet med behandlingen av personuppgifter är att föra ett register över patienter och klienter i enlighet med lagen om patienters status och rättigheter (1992/785). Patientregistret innefattar t.ex. patientens namn, personliga identitetsnummer, hemadress, annan kontaktinformation och alla dokument eller tekniska dokument som används, upprättats eller mottagits för organisering och genomförande av behandlingen, som innehåller klientens hälsotillstånd eller annan personlig information. De data som samlas in på detta sätt används för att tillhandahålla vårdtjänster.

Kundkontaktinformation kan också användas för att marknadsföra tjänster. När det gäller en konsumentkund kräver elektronisk direktmarknadsföring separat samtycke.

Registraren kan använda underleverantörer, såsom företag som producerar elektroniska patientinformationssystem, för att behandla patientdata. I detta fall kommer ett avtal om behandling av personuppgifter som krävs enligt artikel 28 i EU: s dataskyddsförordning och artikel 5 i patientdokumentationsförordningen (298/2009) att upprättas med underleverantören.

Patientuppgifter omfattas av en lagstadgad sekretessplikt (avsnitten 13, 14 och kapitel 38, avsnitt 1 och 2 i strafflagen). Patientdata kommer därför inte att avslöjas till tredje part utan en juridisk anledning eller kundens uttryckliga och separata samtycke.

Icke-patientdata som samlats in från kunden och deras syfte:

3. Lagringstid för personuppgifter

Patientdata kommer att sparas så länge som krävs enligt lagen om patienters status och rättigheter och dekretet om patientdokument (298/2009) utfärdat på grundval av detta. Enligt förordningen förvaras i allmänhet patientdata i 12 år från patientens död eller, i avsaknad av data om döden, i 120 år från patientens födelse.

4. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt enligt dataskyddsförordningen att begära åtkomst till information som samlats in om dig, liksom rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sådana uppgifter och att invända mot behandlingen av data. När det gäller elektroniskt genererad information som inte behandlas enligt lag har du också rätt att få den information som samlas in om dig elektroniskt från ett system till ett annat.

I den utsträckning lagring av uppgifter krävs enligt lag ska den registrerade inte ha rätt att begära att patientdata raderas. Den registrerade har inte heller rätt att vägra lämna de personuppgifter som krävs enligt patientlagen.

5. Rätt att återkalla samtycke

Behandlingen av patientdata baseras inte på den registrerades samtycke, utan på lagen. Om behandlingen av (icke-lagstadgad patient) information baseras på samtycke har du som registrerad person rätt att när som helst återkalla sådant samtycke. Återkallandet av samtycket avslutar dock ännu inte behandlingen av uppgifter om det finns andra skäl för behandling i enlighet med dataskyddsförordningen eller lagstiftningen.

6. Rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

När du väl har registrerat dig har du rätt att lämna in ett klagomål mot behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland är dataskyddsombudets kontor www.tietosuoja.fi

7. Tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat villkor för tillhandahållandet av tjänsten

Tillhandahållandet av personlig information (namn, kontaktinformation, hemvist etc.) är en förutsättning för tillhandahållandet av vårdtjänster och baseras på lagen om patientens status och rättigheter. Som patient kan du inte vägra att lämna de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla behandlingen. Om patientuppgifter lagras i det lagstadgade nationella aktiearkivet kommer de att informeras separat.

8. Automatiskt beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter som hanteras av den registeransvarige innebär inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

9. Kunden måste underrättas om ändringar i syftet med uppgifterna

Om den registeransvarige avser att ytterligare behandla personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in, måste den personuppgiftsansvarige informera den registrerade om detta andra syfte innan vidare behandling och tillhandahålla relevant ytterligare information i enlighet med dataskyddet Förordning.

Uppdaterad 13/12/2019